Учебното дело в Силистра преди 1878г. - част 6
Автор:
из книгата "Силистра и Добруджа - научно културни изследвания"
1927 г.

Сава Илиев Доброплодни

   След А. Кесяков българската община, в настоятелството на която влизали Минчо Чорбаджи (М. Лъсков) Терзи Ради, Бакал Ради, постоянният настоятел Гено Чолаков, Иванчо Епитропа и др. условила за главен учител и певец познатия училищен деец Сава Илиев Доброплодни. Доброплодни се е родил през 1820 год. в гр. Сливен. Първоначалното си образование е получил в родния си град, след това е следвал в Цариград при Иеромох Теофила и оттам в Куручешменското гръцко училище, в което се е учил и Раковски. След завършването на това последното той става главен учител в Котел, дето престоява до 1847 година. Тук той е привлякъл ученици от различни краища на България. След това той отива в Шумен, в който град той учителствувал няколко години наред. Негови ученици в това училище са били: Добри Войников, Васил Друмев (Климент Браницки) и др. забележителни дейци по нашето възраждане. През 1853 год. той бил повикан в Карловец за професор по старогръцки. След две години той отива пак в Шумен и от 1862 - 64 год. учителствува в родния си град. Следната година Доброплодни бива повикан в Варна, дето е турил основата на класното училище в този град, след това в гр. Тулча и оттам Силистра. Българската община се отнесла към тулчанското настоятелство с молба да им препоръчат за класното училище некой вещ учител. За такъв е бил препоръчан Доброплодни, който преди това е организирал тулчанските училища. Ето и самият отговор на тулчанци:

Господа членове от Силистренското Общество

Приехме вашето писано на 13 текущото и съдържанието му разумехме добре. Колкото за черковните ни работи, пак, като стане нужда, ще ви пишем потребните от страна на Обществото ни, а сега се ограничаваме да ви забележим нещо относително за гдето търсите учител добър за вашият град.

Ний смеем да ви препоръчаме! за такъв Г-на С. Доброплоднаго, който държи в градът частно училище, и който, като желае доброто и напредъкът на народът си, решава са да доде за главен учител в вашия град.

С неговото дохождение надаваме ся, че не само градските ви училища ще везат в добър порядък, но още и селските от вашеτο окръжие. Г-н Доброплодни, като добър певец, ще приготви добри певци и за селските ви черкви, също ще украсява и вашите.

Колкото за условията ви с г-н Доброплодни, ви, като ги разгледате в неговото честно за вас писмо, надевам ся, че ще ги удобрите, като умерени според черковната и учителска длъжност негова!.

Като се надяваме прочее, че не ще пропустите този добър прилик, като може сега да доде г-н Доброплодни, поздравявам ви братски и оставаме усърдни.

Училищното Попечителство Д-р П. Минчович Л. Г. Лазаров

Майя, 1870 Тулчa

   Самия Доброплодни преди да приеме поканата на Силистренското училищно настоятелство е отправил следното писмо до тамошното българско общество, в което той излага условията при които той би приел да учителствува като същевременно излага някои свои мисли и планове относно организирането на училищата в този край. Ето и дословният текст на неговото писмо и контракт:

Достопохвално Бълг. Общество!

В Силистра

Стремлението Ви и горещата ревност. който показвате към просвящежето на милия наш Български народ, въистина е достопохвално и свято дело, и тази свята длъжност са изисква най повече в днешните времена от всяко Българско общество.

За тази ваша ревност, която имате, за да гудите в по добър ред вашите градски и селски училища, като ми разправя г-н Васил Икономов и г-н Симеон Станчев от Котел, аз дръзнах да Ви ударя телеграф, че са решавам да служа на едно такова ученолюбиво Българско общество, и като приех телеграфът и отговорът Ви чрез г н Симеон Станчев, ето че бързам да Ви предложа потребностите.

Да се хвали человек сам показва един слаб и неопитен ум, ни има обстоятелства, в които са принуждава человек да каже нещо за себе си.

Познато Ви е мисля името „Доброплодни“, и моето 28-годишно учителствование в Котел. Шюмен, Немско. Сливен, Варна и Тулча. Има сега тъкмо две години от както съм отворил тука в Тулча едно частно главно училище (Пансион), в което са предаваха: Български, Стари и Нови езици, Турски, Френски, Немски, Италиански, както и Гръцки, защото като частно училище дойдоха ученици в него от всичките гореказани народности, и слава Богу, в това разстояние Български ученици от селата, които знаеха само едно почитание, можеха да научат Българска Граматика, цялата Аритметика и География, Свещ. История и катихизис, част от Всеобщтата История, от Алгебрата, Физиката и Геометрията. Както и държане на търговски тефтери, рисуване, заедно с черковно пеене, като са обучих съвременно доволно да пишат и четат, които следваха прилежно, Френският, Немският, Турският и другите езици, щото сега някои от тях по възрасти са определяват за учители по околните села.

С всичко това мили, съотечественици, искам да Ви кажа, че когато са положи добро старание и ред добър и са дадат повече пари, може да стане добър успех, добра работа, и в разстояние на две години могат да са приготвят за села та Ви добри учители, а за градът Ви в три години или най-повече четри, могат да излезът добри ученици, снабдени доволно с потребните науки и езици, които ще говорят и пишат, и тъй да могат да да вършат своите търговски работи достойно, но, ако искат, да могат да влезат и в правителствени служби с една реч да станат добри граждани и тъй да ползуват от себе си и сънародниците си.

От сичката тази работа, разумева се, че не е възможно да са свърши в едно толкоз време един само человек, едно само лице, и за то аз имах в училището си още двама учители и учителки с помощник и туй са постигна по възможности пожелаемата цел.

Хоратата ми е, честно Силистренско Общество, че ако желаете, да са наредят добре училищата, ази като положа всичкото си старане и ревност, която осещам.

Вие, като жертвувате повечко, ще можем и Силистенската окръжност да ползуваме и похвалите на гражданите и Обществото да се пренесе.

ПРИТУРКА

Като притурка на писмото си, споменувам ви и за Девическото Ви училище, ако имате, или нямате, ще се заема потребната грижа, за да са образоват и девиците и земат потребите, за да бъдат добродетелни майки и да могат да отхранят добре чадата си, както е доказано, че техното възпитание има голямо влияние на човеческото благополучие.

Аз имам горещо желание, щото с моето дохождане, като са споразумеем всинца братски, да стане едно ново и полезно образование, Епир нов живот за умствено то и нравствено то развитие на вашето окръжие. За това е нужно и контрактът ни да стане за три или четри години, защото в една година не са свършва много нещо, и всякога требва предплати за три месеци да са дава, за да не става спънка на работата.

А причината, по кояжто Ви искам сега 45 лири напред, сума да си посрещна нуждите, да разпусна Пансионите си, да проводя по селата за учители, които ученици трябва, а да взема с мене си, които искат да дойдат в Силистра, да се учат, да си натоваря книгите и другите неща, за Силистра и аз с първия параход да тръгна за града Ви.

Може да има и други неща потребни да са споменат, но тях ще ги говорим ако ще Господ, като са видим лично, и като станат същите контракти.

Написаното ми писмо без притурката, вчера бях приготвил, но по злополучие не сварих параходът и затова продължих и в тази притурка още.

Ако стане нужда, да дойда по скоро, телеграфирайте ми незабавно, за да са приготвя, но съвременно проводите и гореказаното количество, или направо в група, или с телеграф до някого, за да го приема от него, защото без него не мога да тръгна. А като дойда ще ми се плаща съразмерно напред другото колкото ми са стои.

Ако ли не одобрявате толкози различни предмети в училището ви, или заплатата ви са вижда много, то Bие ми пишете на колко склонявате конечно, но аз съм земал без да пея в черквата по 120 лири на година, и като фаним и 60 лири за черквата, гдето няма малко труд, то ми остава за всичките други трудове и разноски учителски в главното училище 80 лири.

Като свършвам втори път, и пак Ви принасям моите сърдечни уважения, оставам в голяма надежда същий С. Доброплодни

15 Мая, 1870 Тулча.

КОНТРАКТ

Чрез когото от една страна Честното Силистренско Българско Общество, а от друга Г-н Сава Н. Доброплодни съгласяват се, както следва:

I-о. Г-н С. Доброплодни задължава се три години наред да предава в нашето Българско Главно училище според силите на учениците потребните науки и език Български, Френски и Турски, за когото са задлъжава сам да фане учител, за да дохожда да предава според програмата му по един час на ден, А Гръцки и Немски език могат да са увъдят и т. e. ако стане нужда, като ще са фане и един учител за помощник, като го изисква работата за успеха на учениците

II-о. Г-н Доброплодни ще бъде задължен и да пее от десна страна в нашата Българска черкова на св. Петра и Павла всяка неделя и празник, който училището празнува, като дохожда на катавасиите и приготвя ученици за да му помагат и пеят в черквата, които неща обикновено пеят учениците.

III-о. Г-н Доброплодни зaдлъжява са да има не само надзирателството над Взаимното и Девическо училище, които ще са управляват по неговата определена програма. за да бъде добър ред и успех, но ще земе трудът с ревнителите заедно, за да са състави в градът ни, както и в други места Българско Читалище в едно прилично и широко здание с нашето съдействие. което ще са старае тъй за успехът на градското училище и изпълнение на недостатъците му, както и за селските училища, които ще посети сам Г-н Доброплодни с едно свещено и мирско лице за наредбата им и съобразяването с градското както и на изпитванията им в които празници се намери време, за да са провеждат в градското училище, които от селските ученици са даровити и имат средства да продължават уроците си в градът.

IV-о. Ще бъде длъжен Г-н Доброплодни да предава в училището всяки ден през неделята сутринта четири часа и подир обед два, освен в празниците, в обикновения распус по Рождество, Възкресение, гроздобер и подир испитанието годишно един месец, който ще бъде под негово разположете, за да иде за някъде и да извърши частни свои потреби и нужди, като си зема заплатата, и освен болест и епидемия (не дай Боже! )

V-о. Организацията и Програмата училищна ще бъдат под негови наредби и извършване без помесване на другиго.

VI-о. А Честното Българско Общество за сичките негови трудове задължава се да плати на Г-на Доброплодни за трите години 32 000 тридесет и два хиляди гроша, лирите по 104 гроша, като му предплаща сега за негови частни нужди 25 двадесет и пет лири, а като пристигне в Силистра, от когато начава и годината му, ще си приема всеки месец напред без никакво противоречие колкото му са пада от останалите му годишна заплата, която ще приема от определеният касиерин на Обществото, а за другите училищни потреби и нужди ще са споразумява само с училищните попечители, които ще извършват ревностно всяка потреба за спокойствие и успехът на училищата.

VII-о. Г-н Доброплодни ще има право да приема в домът си, в който седи, колкото ученици искат да живеят при него за повече обучение и полза, като са съгласява с тях за прехранта и другите им потреби, както ще, без да има право да им иска заплащане и за учение, освен за частни ученици. На Г-н Доброплодни ще бъде от друга страна задължен да присъства в общото ни заседание и да ни прави писма, колкото станат потребни относително за черковният ни въпрос, или други общополезни, като доброжелател и искрен съотечественник.

А за уверение и сила гдето трябва, че си изпълняват и двете страни точно длъжностите, станаха два по-добни, за да държи всяка страна по един и са потвърдят с печатът общинский.

Силистра, 25 Майя 1870.

С. И. Доброплодни

   Едновременно с уславянето на Доброплодни било изпратен от бълг. община в Силистра едно окръжно до свещениците и учителите в селата, в което се приканват да изпратят по-способните и богати ученици да довършат образованието си в градското главно училище. Ето съдържанието на това окръжно писмо:

Благоговейни отче и Господине Учителю 

Защото нашето тук Българско Общество зе грижата да фане един главен учител Г-на С. И Доброплодни за успехът на градските и селски училища, определява ви са да отберете от вашето село двама или повече ученици, които са силнички, по-даровити и имат средство родителите им да ги издържат в градът за прехраната им, за да са увъдят в тукашното ни Главно Българско училище до 10 юня, за да успеят по-скоро в науките и езиците, и тъй да са ползват равно и селските деца, както и градските, и който свещеник и учител са по-старае за това, ще бъде похвален и ще са покаже доброжелател.

Ваши доброжелатели!

Българското Общество Силистра - 25 Майя 1870.

 

   Заедно с Доброплодни бил условен за учител по немски език и пение хърватина Емилиян (Милан) Берберович, но той е стоял само няколко месеца. Той е напуснал града вследствие на недоразумения с пър-венците и поради протеста на някои силистренски граждани (писмото е подписано от Маринчо Николов, Жеку Маринов, Г. Чолаков, Н. Титев. Димитър Марков, Иван Николов, Цанчу Христов, Петър Бянов, Калчо Радев, Шороплу Кирияков и др. Ето и контракта, който се сключил между него и българ. община.

 

КОНТРАКТ

Чрез който от една страна Българска та Силистренска Община, а от друга Г. Емилиян Берберович са съгласяват както следва.

Г. Емилиян Берберович са задължава от днес да бъде учител в нашето главно училище, и да предава определените нему уроци в написаната програма от Г. Доброплодни управителя на учебните ни заведения всеки делничен ден сутрина четири часа, а подир обед два. Той ще предава езици и предмети, които изисква нуждата на училището.

А Българската община за всичкия негов труд годишен задлъжява са да му плати годишна заплата 60 (шестдесят) турски лири, и всеки месец по пет напред. Госп. Емилиян Берберович не ще бъде задължен да предава нищо в празниците и ваканцията от един месец, както и (недай Боже! ) в болест и епидемия, но ще си зема заплатата си тогава, както и в другите месеци предплатена на всеки месец.

А за уверение станаха две подобни подписани и от двете страни и потвърдени с черковния и общински печат, за да държи всяка по един за нужда и сила.

Силистра 1/13 септемвря 1870.

Учител: М Берберович.

Потвърдявам горните общи печати
Епитроп на Св. Събор Архимандрит: Кирил

   През време на учителствуването на Доброплодни били направени големи преобразувания в двете училища мъжко и девическо. Доброплодни е бил отличен учител и превъзходен организатор. Той е правел чести конференции с учителите от селата, ревизирал ги е и ги напътвал. Той също така е премахнал старите учеб-ници и въвел нови такива. Така гръцкия език се изучавал по учебника на Велев Филип: гръцко-българска граматика, бълг. език, Начала на българска граматика от У. Груева, Сборник от разни съчинения изчерпени из френската литература и преведени с прибавления на няколко български съчинения за пример на младите, что се занимават с писменост от Добри В. Попов (Д. П. Войников), по френски - практическо изучете на францускнй език по Олендорфовия метод побългарил С. Зафиров, по физика - Опитна физика от Я. Гано преведена от Груев.

   Доброплодни е взел също така живо участие в борбата на силистренци за черковното им освобождение. Той е бил изпратен като представител на силистренската епархия в Цариград при изработване устава за управлението на Екзархията. През неговото време се основава читалище и театрално дружество в Силистра. За широката плодотводна дейност на С. Доброплодни сведочи следното писмо отправено от русенската българска община до силистренския Архимандрит Кирил, Доброплодни и Г. Чолаков.

Ваше всепреподобие в Архимандрите Кириле и достопочитаемий Господа Г. С. И. Доброплодни и Гено Чолаков.

В Силистра.

Заедно с настоящето ни ще получите и № 150 сто и петдесет билети от лотарията, която издаваме за в полза на новосъздаденото ни Девическо училище.

Познато Ви е че учебните и богоугодни заведения, стават с помощите и съдействието на ученолюбивите и благочестивите человеци, и следователно не е дело само на едного человека. Нуждата, която усещаше общината ни за въздигване и построение на едно Девическо училище, понеже старото здание дето до сега се учеха девиците, освен че не беше достатъчно за да са вместят учениците, но застрашаваше един ден да са струпа и да ги затисне принуди Общината да предприеме съзиданието на Ново Училище и да са допълни тази нужда. Но понеже при многото други разноски на Общината ни, общата каса не беше в положение да поддържа и посрещне тези разноски, за това намислихме да прибегнем и към другите си съотечественици и да ги помолим да ни спомогнат за досвършването на реченото ни училище, посредством купуванетоот тяхна страна на няколко билети от лотарията. Патриотическите чувства, които питаете към народа ни и благородната Ви душа за да помагате на такива богоугодни и учебни заведения, ни насърчи да изпратим чрез Вас за разпродаване в вашият град и по селата речената лотария.

Като са ползваме от случая от сега още да Ви поблагодарим за трудът когото ще положите и като са ласкаем с надежда че по-скоро ще приемем от Ваша страна удовлетворителен отговор, оставаме с най дълбокото към Вас почитание.

Русе, 27. 7 врия 1871.

Ваши Българската Община

(Следват подписите на първенците).

 

   Доброплодни е учителствувал само две години в Силистра. Според неговите думи той напуснал града по-ради „тайните действия на някои, които са искали да доведат техен сродник за главен учител“. Според Б. Янков, Доброплодни още през втората година от учителствуването си е почнал да гледа през пръсти на своята училищна работа и учениците му са го напущали един подир друг.
  През 1871 год. е бил условен за учител в класното училище Георги П. Дацков. Той е роден в гр. Разград. Где е свършил нищо не можах да узная. За него се знае, че е бил деятелен член на силистренското театрално дружество и че през негово време е била представена за втори път „Геновева“. В класното училище той е преподавал турски и френски, Той е престоял в Силистра до 1875 год. Тук давам контракта сключен между него и Силистренската община, както и текста на писмото отправено от членовете на театралната дружба в Сили­стра до Архимандрит Кирил.

 

КОНТРАКТ

Чрез който от една страна частната Българска в Силистра община, а от друга Г-н учител Георги П. Дацков са съгласяват както следва:

Г-н Георги П, Дацков са задължава да предава в Главното Българско училище турски, и френски езици на класовете също и като друг предмет стане потребен по училищната Програма за една година от днес нататък, и по 6 шест часа на ден, преди обед 4 и после обед 2, като са съобразява в всичко което клони за успехът на учениците с главния учител Доброплодни.

и Като предава всякой в определените си часове и дни, освен в обикновения Годишен Распус, от един месец, и в други обикновени празници, в болест и Епидемия (недай Боже).

А честната Българска община са задължава за сичките трудове на Г-н Георги П. Дацков да му плати за цялата година 48 Лири турски. Сиреч четиридесят и oсъм лири турски, от който ще му плаща всякой месец по четири. Л. т. Редовно. А за уверение и сила гдето потреба и станали два подобни подписани и подпечатани, за да държи всяка страна по един.

Силистра, 17 1871.

твой Георги П. Дацков

 

Почитаемите членове и Негово Преподобие отеца Архимандрита Кирил

В Митрополията

С това наше прошение идим да Ви помолим да обърнете внимание на нашата молба за да видим сметка от Театралното Дружество на Господ. Георги П. Дацков.

Като са научаваме че Вие гледате сметките на г. Дацков тъй също ний подбуди от желание за общо добро за да ни отидат парите ни напразно което сме спечелили с трудът си за доброто на народът ще Ви молим крайно да са потрудите.

Театрално Дружество.

Силистра, 1872 Май 30

Цани Доаев, Н. Д. Златар, Харал. Чизмаров,

Геор. Н. Тит., Пею В. Бохоров

 

Седма част можете да прочетете тук

facebook