Учебното дело в Силистра преди 1878г. - последна осма част
Автор:
из книгата "Силистра и Добруджа - научно културни изследвания"
1927 г.

 

Петко Айдемирски

 
   Петко Ив. (Икономов) Айдемирски е родом от с. Айдемир (Силистренско) на 14 Декември 1845 год. Баща му Илия Петков е бил свещеник в същото село. Първоначалното си образование е получил в родното си село в близкото с. Калипетрово при даскал Райко Блъсков и неговия син Илия. След това той посещава класното училище в Силистра и Шумен и след завършването му отива в Букурещ и от там в Цариград. Благодетелното братство в последния град го изпраща за учител в българското село Тарфа (Цариградско). Тук той учителствува от 1874-76 год. до започването на въстанията.
   На 25 август 1876 год. той избягва в Черна-гора и бива зачислен в 2 батерия на руско българския отред в Сърбия, дето взема живо участие в боевете на Градетинските планини. От тук той се прехвърля в Румъния и постъпва в българското опълчение (1 рота от 3 дружина) и участвал в героичната защита на Шипка. След освобождението ни той бива назначен за учител в Силистренското основно мъжко училище, дето е стоял две години. След това той преминава в съдебното ведомство и скоро става адвокат в Силистра. Той се помина на 1 Май 1905 год. 
 
 

Владимир Хр. Шиков

 
   Владимир Хр. Шиков е роден на 23 януари 1858 год. в с. Калипетрово. Той е също така син на свещеник. Първоначалното си образование той е получил в родното си село при даскал Райко Блъсков в Силистра и в с. Дивдедово (Шумненско). В 1873 год. той постъпва в Габровската гимназия дето е следвал до нейното затваряне (1876 г.) През 1877 год. той бил условен за учител в родното си село, а следната година в Силистра. Тук той учителствувал няколко години наред и след това бил назначен за училищен инспектор (1885-88 г.). Той е бил също една година околийски началник и от 1898 год. той работи в статистиката дето и днес е още пресметач.
 
 

В. И. Спиридонов

 
   В. И. Спирдонов е роден на 13 октомври 1855 год. в гр. Кумрат (Бесарабия) Той е бил син на свещеника Спирдон Михаилов. Първоначалното си образование е получил в село Черна (Тулчанско), след което е посетил класното училище в Тулча и Болград, дето е завършил VI клас на тамошната гимназия. Той учителствувал най-напред в с. Налбант (Тулчанско). Тук той почва да издава вестник „Селянин“ от които са излезли само седем ръкописни броя. През 1879 год. той бива назначен за учител в Силистра дето учителствува непрекъснато 3 години. След това и той заел служба по друго ведомство.
 
 

Хриса Карапеева

 
   За помощница на Антония Енчева била повикана в девическото училище Хриса Карапеева. Тя е родена в 1863 год. в Разград и там е получила своето първоначално образование. В 1873 год. тя е постъпила в пансиона при габровската гимназия, чиято надзирателка е била тогава Анастасия Тошева. Тук тя завършва гимназията през 1876 год. без да положи изпит, тъй като поради възстанието били арестувани всички почти учители и учениците разпуснати. През 1876-79 г. тя е учителствувала в класното девическо училище в Разград, а от 1879-81 била назначена в Силистренското девическо училище. За нейна помощница е била назначена Ян. X. Аврамова родена през месец октомври 1862 г. в гр. Силистра. Каранеева е учителствувала след това в Каварна, Тулча, Лом, Разград и Севлиево Тя е преподавала аритметика, физика и български език. Днес Карапеева (г-жа генерал Дикова) живее в София и е все още така бодра и любознателна.
   С тази последна група училищни дейци ние влизаме в епохата на освобождението. За учителите преди тази епоха ще се говори може би в II част на сборника. На края не мога да не изразя дълбоката почит и поклон пред паметта на всички починали народни служители в този край за тяхното беззаветно служене в полето на просветата, както от друга страна да не изкажа и признателното ни към останалите неколцина живи ратници.

 

facebook