Величествен паметник на падналите в борбата за свобода добруджанци
Автор:
в-к "Силистренска Тробуна"
1957 год.

Сроителния комитет и средношколска бригада по време на първата копка.

   Славна е историята на доб­руджанското революционно движение. Голям брой добруджанци отдадоха живота си в борбата за освобождение от националното и социално робство, от румънската оли­гархия и българския фаши­зъм. В тази борба паднаха Дочо Михайлов, Димитър Дончев—Доктора, Борис Кал­чев, Иван Стайков, Авербух, Йордан Димов и много др.

   За увековечавате делото На Добруджанските револю­ционери в най-хубавата част на гр. Силистра ще бъде по­строен величествен паметник, който ще говори на бъдещите поколения за подвига на добруджанци в борбата за сво­бода и ще бъде израз на Вечната благодарност и приз­нателност на живите добруджанци към делото на загиналите

   Паметникът ще бъде и е дело на самите добруджанци. Те събират средства, правят дарения, за да може той в най-скоро време да бъде за­почнат и завършен.

   По решение на строителния комитет в нашата околия ще се разиграят томболи, събра­ните средства от които ще бъдат отнесени във фонда „Паметник“. За тези томболи трудещите се от околията и различните предприятия от сърце подаряват предмети. Редица колективи отделят от своето свободно време, рабо­тят извънредно и със съот­ветната сума закупуват пред­мети за томболата.

   Колко голяма е любовта на трудещите се от околията говорят самите предмети, из­ложени в няколко витрини в центъра на града. Пред витрините се трупат непрекъснато стотици граждани и жители от околията, които с възхита гледат предметите. Тези томболни предмети са израз на патриотичното чув­ство на живите добруджанци и благодарност към онези, които се пожертвуваха за народната свобода.

   Съвършено нов мотор „Ява“ е един от предметите на том­болата. Подарен е от колек­тива при РКС. Колективът на фабрика „Камъшит" в града ни е подарил едно моторно колело. Подарени са още ня­колко детски колелета и обик­новени велосипеди.

   Никога в нашия град не са разигравани толкова богати томболи. Та малко ли са 20 телета? Това е цяла чарда! Трудово-кооперативните земе­делски стопанства подариха 19 телета, 9 прасета» 35 петли, 8 агнета, „Текстилни влакна“ подари едно теле от 200 кг и един голям гардероб.

   Кооперация "Стомана" по­дари 37 предмета между ко­ито три печки, а служителите от МВР подариха един радиоапарат „Хр. Ботев“ и една хубава печка.

   Акордеоните, радиоапара­тите, бюфетите, гардеробите, леглата, костюмите, обущата и най-различни още други предмети, подарени за томболата, са израз на никога не стихващата любов на тру­дещите се от околията към делото на добруджанските 5орци паднали за свободата.

   Тази си любов колективът на „Градска търговия“ изра­зява с подаряването на раз­лични предмети за 5,000 лв, между които има акордеон, Радиоапарат „Пионер“, колело и други.

   Мебелиерите от ДИП „Ли­па“ работиха извънредно и успяха да подарят за томбо­лите гардероб, легло, бюфет. Кооператорите от „9 септем­ври“ също подариха бюфети и др. мебелни произведения, а работниците от ДИП „Доб­руджа“ подариха радиоапарат "Хр. Ботев" и др. предмети.

   Горското стопанство в града подарява 25 кубически метра дърва, „Топливо" също подарява 10 тона въглища и 10 кубика дърва, обща тру­дово-производителна коопе­рация „Дунав" подари кос­тюми, обуща и др. предмети.

   Колко отзивчиви са труде­щите се от града и околията към подетото дело за увековечаване подвига на добруд­жанските революционери го­вори и обстоятелството, че вземат участие и частни за­наятчии и пчелари, въобще всички. Ето частните занаят­чии каруцари Нейко Русев, Петър Христов и Рафи Сюлейманов решават да изработят една хубава каруца за томбо­лата. Към тях се присъеди­няват още и каруцарите Хрис­то Жеков, Васил Атанасов, Максуд Али, Георги Кулев и Георги Стоянов, които с ма­териали и труд изработват каруцата.

   Участието в изграждането на паметника на добруджан­ките революционери се из­разява не само в подаряване за предмети за томболата, но з в пласирането на билетите. Всеки трудещ се с удовол­ствие купува по няколко би­дета, други купуват по 10, 20, 30 и повече билети. Може би ще бъде щастлив да по­лучи хубав предмет от лота­рията, но не това движи не­говото желание да купува билети, а любовта му към делото, към тези, които пад­наха във великата борба за свобода и чието дело ще увековечи паметникът.

   Малко ли бяха процесите, разстрелите, издевателствата над добруджанци през време на румънското чокойско роб­ство и през време на бъл­гарския фашизъм?

   Кой не си спомня големия процес от 1936 година, когато хиляди добруджанци бяха арестувани, инквизирани и тероризирани от румънските жандарми. Кой не си спом­ня процесите в Силистра и околията през 1942, 1943 и 1944 година, когато българ­ският фашизъм вилнееше и издаваше смъртни и дожи­вотни присъди?

   Ето какво казва Т. Кондов от гр. Силистра за по­строяването на паметника: „Спирам се пред витрините с томболните билети. Красо­та! Погледът ми се грабва ту от един, ту от друг хубав и по-хубав предмет. Сърцето ми се вълнува. То се вълнува защото си спомням мрачното и черно минало, когато с добруджанеца се гавреха и свои и чужди потисници.

   В борбата за национално и социално освобождение пад­наха свидни жертви. Сега във витрините виждам признател­ността на добруджанци, които са подарили такива прекрасни предмети, за да се издигне паметникът на добруджанско­то революционно движение.

   Делото на добруджанските революционери ще бъде увековечено с издигането на паметника в най-хубавата част на град Силистра. Този паметник, израз на безпре­делна любов на добруджанци към делото на свободата, ще напомня на всички за подвига и саможертвата на Дочо, на Доктора, на десетките доб­руджанци паднали в тази величава борба.

 

Първа копка


   На 3 юли 1957 год. стана тържествено започване  на строежа на паметника на ревоюционното добруджанско движение, който ще се издига в центъра на града до педагогическото училище. Първа копка на паметника направи председателя на строителния комитет Иван Миленков, преседател на Околийския народен съвет, а след него най-младия бригадир от средношколската бригада, която работи по разни обекти в града. 

Иван Миленков прави първа копка на паметника

Той е председател на строителния комитет.

 

Сроителния комитет и средношколска бригада по време на първата копка.

facebook