Къщата на Коста Карагеоргиев
Автор:

Къщата на Коста Карагеоргиев

   Намира се на улица "Куюмджи Енчо” N4, зад мла­дежкия дом.  Къщата има два из­хода, с висок таван и висо­ка маза, което създава впе­чатление за двуетажна сграда. В духа на старите претенциозни градски нра­ви, стените на стаите са ук­расени със стенописи. Фреските и значителна част от обстановката в по­мещенията са запазени и до днес. Къщата е загърбе­на от жилищен блок и мла­дежкия дом, иначе тя има архитектурни достойнства и заслужава по-голямо предфасадно пространст­во.

   Коста Карагеоргиев е брат на Петър Карагеор­гиев, за когото стана дума в предния брой. Съдейки по къщите, които са вдиг­нали и оставили на наслед­ниците си, съвсем ясно е, че те двамата са били бе­лязани от успех в живота си. Коста Карагеоргиев, е бил търговец, предприе­мач и земевладелец. При­тежавал е над 1000 декара от тази плодородна добру­джанска земя и е успявал да организира производст­вото върху нея едновре­менно с другите си занима­ния. Дейността на предп­риемача днес не е много известна, но в миналото се е практикувала често. А в Силистра предприемачеството има и друга особе­ност. Във времето на ру­мънското господство тук са се изпълнявали поръчки на българското правителс­тво за сгради, които обс­лужвали потребностите на местното население. В те­зи случаи трябвало да се подбере подходящ човек, който не само ще изпълни задачата много добре, но и самият той да бъде честен, голям патриот и много влиятелен. Тези допълни­телни изисквания се нала­гат от факта, че парите са пристигали чрез българс­кото посолство в Букурещ, а също така и по нелегални пътища, затова, поради не­възможността да се конт­ролира тяхното харчене, е било нужно да се работи с изключително честни и предани хора.

   Чрез всички тези пояс­нения се придобива по-лес­но представа за личността на Коста Карагеоргиев. Нужно е само да се допъл­ни, че той е бил предприе­мач и при строителството на сградата на днешната картинна галерия - предводителката на силистренс­ките архитектурни забележителности. По-наблюдателните  ни съграждани, на­ вярно, вече са открили при­ликата между къщата на Коста Карагеоргиев и кар­тинната галерия. На първо място това са формата и материалите от които е направен покривът, капандурите по него, корнизите на прозорците и други ук­рашения. Просто двата проекта са от един автор и имат един изпълнител.

   Коста Карагеоргиев е бил женен за гъркинята Калиопи. Те двамата са от­гледали три деца. Първият син Милтиад е завършил Роберт колеж и след това строително инженерство в Англия бил женен за чехкиня от която има двама сина Техния първи син учи в Букурещ и там създава семейство, защитава професура в тяхната политехника и се издига до висш пост в румънското Министерство на образованието. Дъщерята на Коста Карагеоргиев Елена се е омъжила за известния силистренски търговец Симеон Петров. Най-малкото дете Кирил Карагеоргиев остава да живее в къщата до края на дните си. Кирил е завършил икономика в Свищов и е работил като икономист в Силистра, Запомнен като много контактен и колоритен човек с развито чувство за хумор. Създал семейство и има една дъщеря в Добрич, която реституира къщата в началото на 90-те години и я продава на частно лице.

   Дълги години в къщата се помещаваще дома на архитекта. Архитектите от Силистра много грижливо се отнесни към реконструкцията на къщата и нейната поддръжка. В мъзата на къщата дълги години се помещаваше „Клуб на дейците на културата” – място на което са се случили много срещи изложби и приятелски сбирки.

facebook