Къщата на д-р Тодор Чакъров
Автор:

Къщата на д-р Тодор Чакъров

Намира се на улица "Цар Шишман" N 18, в центъра на града, до хотел "Златна Добруджа". Стро­ена през 1936 година, къща­та е на три етажа и има 240 кв. метра жилищна площ. Разположена е на две ули­ци и срещу малък площад. На първия етаж са били ка­бинетът на доктора и ча­калнята за пациенти, на втория -жилищните поме­щения, а на третия - две та­вански стаи с голяма и ко­кетна тераса. Къщата, е създавала необходимия комфорт за работата и жи­вота на притежателя си.

   Тодор Чакъров е роден през 1895 година в село Бабук в семейство на дребен земеделец. Той е най-голямото от петте деца и е пос­тигнал най-голям успех в живота си. Преди да стане лекар, Тодор Чакъров за­вършва военно училище в София и като офицер учас­тва в Първата световна война. По-късно, след нас­тъпването на мира, по соб­ствено желание прекратява офицерската си кариера и записва медицина в Буку­рещ. Лекарската си практи­ка в Силистра започва през 1927 година. По това време тук вече са властвали ру­мънците и един български доктор е бил добре приет от местното население.

   Този факт има връзка със следващите разсъждения, от които ще стане ясно как един образован човек може да просперира за твърде кратко време, дори и в ус­ловията на национално подтисничество. На деве­тата година от лекарската си практика д-р Чакъров вече е имал пари да пост­рои тази къща в "сърцето" на града. И не само това, през същия период той си купува и рентгенов апарат (национализиран е след 9. IX. 1944 г. заедно с рент­гена на д-р Златаров), дос­та скъпа вещ, за каквато съвременните силистренс­ки лекари не могат и да мечтаят. Пак през това време семейството на д-р Чакъров се сдобива с 14 дка лозя в околностите на града и с три масивни ма­газина близо да къщата му. От магазините сега е рес­титуиран само единият, другите два са съборени и на тяхно място е вдигнат хотел-ресторант "Златна Добруджа".

   Логично е да се предпо­лага, че всичко това д-р Т. Чакъров е постигнал сам, тъй като родителите му, дребни земеделци, са били ангажирани с отглеж­дането на четирите по-малки деца. Не трябва да се търси причината и във ви­сокото заплащане на меди­цинските прегледи, тъй ка­то спомените за доктора са като за народен човек. А и едва ли един начинаещ ле­кар може да си позволи ви­сок хонорар, тъй като логи­ката тук е желязна - първо създаваш име и популяр­ност, а всичко останало е след това. Просто услови­ята на тогавашната пазар­на икономика са били таки­ва - онзи труд, който е бил необходим и търсен, се е заплащал добре.

   Съпругата на доктора Милка Чакърова също е образована жена, тя е била помощник-фармацевт и е завършила в Букурещ. Но малко е работила по про­фесията си, повече време е била вкъщи и се е занима­вала с обществена дейност. Тя е била активистка на женското дружество "Доб­рожелателка", което е има­ло пансион за момичета. В него са били приемани по­бедни български момичета от селата около града и там те са получавали ня­каква женска професия, предимно шивачество, бродерия, готварство. Активистките на това дружество са били жени на заможни силистренци (в Силистра е имало още две такива дружества) и вероятно Милка Чакърова е била доста изявена сред тях, защото след 9 IX 1944 г. тя е имала доста сериозни проблеми с представителите на новата власт и в онова мътно на смяна на режимите време за нейното освобождаване изключителна помощ е оказал адвокатът-комунист Драган Бобчев. Години след това Милка Чакърова е получила благодарствена грамота от Комитета на жените за активната си дейност. Това е било след времето на първата ярост срещи заможните хора,когато станало ясно, че всички богаташи били „народни изедници”.

Приятелският кръг на д-р Чакъров е бил от разнообразни хора интелигентни и образовани хора, но и обикновенни хора. Той е обичал да се завърне в Бабук, за да си спомни за детството със своите братя и връсници.

В 1953 год. След като заемал длъжностите началник на поликлиниката и началник на Народното здраве в Силистра, той се разболял (бил е страстен пушач) и се пенсионирал. Починал е през 1970 год.

 От построяването на къщата в нея живечт рода на Чакърови, като след смъртта му в нея остава да живее семейството на сина му. 

facebook