Една ценна историческа находка открита в Силистра
Автор:
В-к „Подем”, Ст. Анастасов
4 декември 1942 г.

Част от римската громбица в Силистра

открита случайно от строители през ноември 1942 год.

  Зад подофицерските жи­лища до казармата на около 200 метра в лозето на покой­ния силистренец Яни Минчев е открита старинна сгра­да. Открита е много случайно, както често стават такива от­крития. Работници риголват место за посаждане на ново лозе и някъде се престарали, като изкопават по-дълбоко от приетото да се копае, на около един метър дълбочи­на. Така засегнали един свод и започват да чоплят. Откриват здрав зид, донасят лостове, чукове и 60 см. де­белия зид на свода бива пробит. Спускат стълба, слизат вътре и търсят разбира се, имане. Какво са намерили, не се знае. След това, идва един по-досетлив гражданин в училището и съобщава за откритието. Отиваме четирима души, на чело с директора на смесената гимназия и учителя по история, на самото место. Спущаме се и ние по същата стълба и голямо е изумление­то ни от това, което виждаме.

  Стаята е изградена от квад­ратни тухли, добре изпечени, дълги около 40 см и дебели до 5 см. От 1.50 м висо­чина на стените започва свода, който е изграден с двойни тухли, така че дебелината и на свода е около 80 см, кол­кото са дебели и стените. Сводът и стените са измазани с тънък пласт хоросан. Стените са дълги: двете по 3,20 м и другите по 2,60 м. Сводът е разделен на дъл­жина на 7 равни части. Също и на ширина е разделен на толкова равни части. Съеди­нени тези деления с линии от различен цвят, получават се 49 квадрата. От жилите на квадратите са описа­ни окръжности, които в край­ните квадрати са половин окръжности, а в свободното място на квадратите са нари­сувани животни и птици. От животните се повтарят по няколко пъти мечката, вълка и глигана. От птиците най-много се повтаря пауна, след това дивата патица, гълъб, лястовица, гарван, та дори и свраката е рисувана няколко пъти.
   В кръговете са рисувани плодове, от които добре личи гроздето. Има рисувани и дру­ги плодове, но не се различават добре. Рисувани са и дървета, от които добре се различава палмата, а другите дървета по-мъчно биха се назовали. В кръговете на няколко, пъти се повтаря рисунката на ловец с дълго копие в ръка, ту седнал, ту в бързо движение.
   Над главите на главните фигури нарисувани са два пауна почти в естествена голе­мина, обърнати един срещу друг и по между им е на­рисувана красива амфора. На стената, където е отвора за вход, от двете страни на вратата, са нарисувани горящи факли. Над вратата са нарисувани два гълъба. Стените са дълги: двете по 3,20 м и другите по 2,60 м. На по-късата стена, обърната към изток, в средата до самия под има отвор висок 92 см и широк 75 см. Този отвор е запълнен с каменен блок, който не при­ляга плътно до стените. По стените са изобразени с бои разни образи. На за­падната, къса стена, в среда­та са изобразени два образа на мъж и жена. Те са в много интимна близост и по всичко личи, че те са центъра на всичко останало в сграда­та. За голямо съжаление, оба­че, техните образи са похабе­ни. Първите влезли в стаята работници с лост, за да опитат дали сгената е изградена вред с тухли, ударили и отлющили мазилката с част от лицето на мъжа. След това, следват образите: от дясно жена със съд в ръце, след нея иде пак жена с кандилница в ръце; след нея мъж, който носи панта­лони на рамото си, а в ръцете си обуща, които държи за дълги ремъци. На панталоните личат колана и завършват с калцуни. Последна на тази стена фигура е пак мъж, кой­то носи връхна дреха (тога), на която личат добре украше­нията и петлиците. От ляво на главните фигури следват следните образи: женски образ с плащ на двете ръце, следва я втора женска фигура с хляб в ръка, вдигната високо. След това мъж с плащ в ръце и последен е пак мъж с колан в ръце Всички човешки фигури са рисувани с цветни бои и са високи 85 см, добре запазени. Подът е бил покрит с тухли, с каквито са градени стените, но откривателите на сградата са разровили целия под. Никъде няма никакъв писмен белег.

Фрагмент от стенописите в римската гробница

открита случайно от строители през ноември 1942 год.


  За какво е служила тази сгра­да? Могат да се направят две предположения: едното е, че това е гробница на знатен римски военачалник, или че е само място за молитва (култ) и тогава може да се допусне че наблизо ще да има и гроб­ница. Ще почакаме да дойдат по-сведуши хора и ще се разясни добре за какви цели е строе­на тази сграда и какво ще може да се търси наблизо чрез разкопки.
  За сега, по искане на упра­вата на музея в Силистра, е наредено да се зазида отвора на свода, за да се не навалят от сняг или намокрят стените от дъжд. В скоро време ще се открие входа, ще се поставят врата и тогава ще може да се посещава от всички в определени дни. 

facebook